არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერებით მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ადგილობრივ და ეროვნულ დონეებზე
ENSURING PARTICIPATORY DECISION MAKING PROCESSES AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS BY EMPOWERING NGOs/CSOs

სიახლეები

საზოგადოებრივი სექტორის ქსელი

საზოგადოებრივი გუშაგი

Get connected with us on social networks!
Greensgzsh.ge

Contact

Tbilisi, TB 10012, GE

info@greens.ge

032-230-62-21